Arganový olej Beduina je tekuté zlato z Maroka. Vďaka vysokému obsahu esenciálnych mastných kyselín a vitamínu E vráti vašej pokožke zdravie, silu a krásu.

Beduina

BIO arganový olej z Maroka

Arganový olej Beduina nahrádza viaceré kozmetické prípravky. Dokonale hydratuje, regeneruje a obnovuje vašu pokožku, vlasy a nechty. Má silné regeneračné a protizápalové účinky, ktoré zaručujú zdravú pokožku chránenú aj v znečistenom životnom prostredí.

Arganový olej je vzácny vďaka zázračným účinkom a jeho ojedinelému výskytu. Vyrába sa z orechov arganovníka, ktorý rastie v biosférickej rezervácii pod ochranou UNESCO na juhu Maroka.

Obchodné podmienky internetového obchodu www.beduina.sk

Článok I


ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

I. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré uzatvárajú kúpnu zmluvu na diaľku. Predávajúcim je spoločnosťou FULLOWL s.r.o., so sídlom Pri Hrubej lúke 1, 84102 Bratislava, IČO: 35 868 562 a kupujúcim. Predmetom zmluvy je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.beduina.sk.

II. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok. 

III. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

IV. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi súhlasí.

Článok II
PREDÁVAJÚCI A KUPUJÚCI

I. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.beduina.sk:

Obchodné meno: FULLOWL s r.o.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, odd Sro. vl.č.: 29944/B
Sídlo: Pri Hrubej lúke 1, 841 02 Bratislava


IČO: 35 868 562
DIČ: 2020290525
IČ DPH: SK2020290525
email: info@beduina.sk
tel.: +421/ 902 153 446

IBAN: SK36 8330 0000 0024 0202 1794

II. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Článok III
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

I. Kúpna zmluva vzniká odoslaním záväznej objednávky kupujúcim a jej prijatím predávajúcim.

II. Tovar alebo služby ponúkané predávajúcim je možné objednať prostredníctvom niektorého z nasledovných prostriedkov:

webového sídla ( www.beduina.sk )
elektronickej pošty ( info@beduina.sk )

Pri nákupe prostredníctvom objednávky zaslanej emailom je potrebné uviesť presný názov tovaru, počet kusov tovaru, vaše meno, priezvisko, presnú adresu, telefónne číslo, spôsob platby a spôsob doručenia. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých vyššie uvedených údajov.

III. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná.

IV. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

I. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.

II. Predávajúci je povinný najmä:

poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
             1. zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
             2. dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
             3. dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady 


III. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.


IV. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

V. Kupujúci je povinný najmä:

        1. včas prevziať tovar v mieste určenia,
        2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti (vrátane nákladov na doručenie tovaru)

        3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom 


VI. Kupujúci má právo na dodanie tovaru predávajúcim riadne a včas.

VII. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra/doklad o zaplatení, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Článok V
Poštovné a balné

I. Dodanie tovaru v Slovenskej republike:

Osobný odber
Po dohode s predávajúcim je možné si tovar osobne vyzdvihnúť v jeho mieste podnikania.

Dodanie poštou
Dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty sa uskutočňuje 1. triedou. Tovar sa nachádza v bublinkovej obálke alebo bublinkovom sáčku. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktoré závisí od hmotnosti tovaru. Výška poštovného pre dodanie tovaru v Slovenskej republike je 2,5 EUR s DPH.

II. Náklady na dodanie tovaru do zahraničia budú vypočítané individuálne na základe hmotnosti tovaru.

Článok VI
Platobné podmienky

I. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru. 

II. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

OSOBNE
Arganový olej a ďalšie produkty máte možnosť vyzdvihnúť si osobne priamo u nás v sídle spoločnosti. Je nutné sa vopred dohodnúť telefonicky alebo emailom ohľadom dňa a približného času prevzatia zásielky.
Adresa prevádzky: Pri Hrubej lúke 1, 841 02 Bratislava, Tel.: +421 902 153 446, e-mail: info@beduina.sk

NA FAKTÚRU
Je možné dodať arganový olej aj na faktúru, splatnosť je 14 dní alebo podľa predchádzajúcej dohody.

Článok VII
Dodacie podmienky 

I. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote do 10 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.

II. Predávajúci expeduje tovar, ktorý je na sklade, kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí záväznej objednávky, zvyčajne v lehote 1-7 pracovných dní. 

Článok VIII
Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

I. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa:
prevzatia tovaru
uzavretia zmluvy o poskytnutí služby

II. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

III. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho emailom na adresu info@beduina.sk. 

IV. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ zašle tovar/odovzdá tovar osobne predávajúcemu na nasledovnej adrese:
FULLOWL s r.o.
Pri Hrubej lúke 1
841 02 Bratislava
SLOVENSKO / SLOVAKIA

V. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

VI. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

VII. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

VIII. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

  

Článok IX
Práva z vadného plnenia

I. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. 

II. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

III Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. III. 

IV. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné odmietnuť prevzatie tovaru a spísať s dopravcom záznam alebo prevziať tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom (slovenskou poštou) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. 

V. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu mailom na info@beduina.sk. 

VI. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

VII. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

VIII. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

IX. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

Článok X
Platnosť zmluvy

I. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok XI
Ochrana osobných údajov

I. Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
II. Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje bez súhlasu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov za účelom splnenia povinností mu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
III. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje o kupujúcom neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté za účelom doručenia tovaru.

Článok XII

Záverečné ustanovenia

I. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránke internetového obchodu www.beduina.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

II. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

III. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.09.2019